Czy jesteś
zadowolony
z naszych
usług? Oceń nas!

Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w InviMed–T Sp. z o. o. (zwanym dalej „InviMed”) ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

InviMed przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182  – tekst jednolity)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).

USTAWĘ z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

USTAWĘ o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

USTAWĘ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

USTAWĘ z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest InviMed-T Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-532, ul. Rakowiecka 36.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W InviMed za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych pacjentów odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany drogą uchwały przez Administratora Danych Osobowych.

Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji

Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji jest jednym z procesów systemu zarządzania jakością ISO 9001 wdrożonym w InviMed. Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany w oparciu o wytyczne prawa polskiego regulującego proces przetwarzania danych osobowych i medycznych oraz w oparciu o międzynarodowy standard ISO 27001.

Wszyscy pracownicy spółki InviMed zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych.

Dostęp do danych osobowych jest profilowany zgodnie z zasadą „need to know”, co oznacza, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.

Dane osobowe

Podane przez państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach i usługach Administratora Danych, świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, finansowych oraz archiwalno – statystycznych.
W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach www InviMed jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182  – tekst jednolity) przysługuje Państwu prawo do:

  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Zmiany danych mogą państwo dokonać w recepcji w każdej klinice InviMed. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika InviMed na podstawie dokumentu z podpisem pacjenta na formularzu zmiany danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością InviMed i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystywanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych osobom trzecim:

InviMed nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura).
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

InviMed zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Zatwierdzono przez:
Prezesa Zarządu InviMed-T Sp. z o. o., Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Dziecko jest dla wielu par największym marzeniem. Możliwość zrealizowania go daje mi wielkie szczęście.
robert-gizler-invimed-wroclaw.jpglek. med. Robert Gizler, klinika InviMed Wrocław

Skontaktuj się z nami już dziś!

Odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Zgoda na przysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną więcej...
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS, przez InviMed-T Sp. z o.o. oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover mniej...
Zgoda na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu więcej...
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez InviMed-T Sp. z o.o. oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover mniej...

Zapewniamy poufność korespondencji.