Tak dla in vitro
Pierwsza wizyta Blog
Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Klauzula informacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

(dalej: My). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres korespondencyjny: Invimed, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl/kontakt/
 • przez e-mail: invimed@invimed.pl
 • telefonicznie: 500 900 888

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Medi Partner Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@medipartner.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Barbara Murdza.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • umożliwić Ci odbycia informacyjnej konsultacji z położną kliniki – w ramach realizacji tego celu będziemy przetwarzać Twoje dane po to aby m. in. zweryfikować Twoją tożsamość czy skontaktować się z Tobą w związku ze świadczoną usługą (np. przypomnienie o spotkaniu)
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, w tym realizować wnioski dotyczące realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
 • przekazywać Ci materiały informacyjne dotyczące sposobu korzystania z naszych usług np.: dotyczących usprawnień/utrudnień w dostępie do usług, konieczności przygotowania się do wizyty,
 • przekazywać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania – tylko w sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę
 • ustalać, dochodzić i bronić się przed roszczeniami.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług z nią związanych. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o leczeniu niepłodności i odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. H RODO;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:                                                    1. ustaleniu, dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji 2. obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii, 3. przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących korzystania z naszych usług          

W sytuacji, w której ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami będzie wymagała przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacji o Twoim stanie zdrowia) będziemy działać w oparciu o art. 9 ust. 2 lit F RODO;

 •  obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności: realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • jeśli weźmiesz udział jedynie w konsultacji – przez okres 30 dni od odbycia spotkania z położną
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami, którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. obsługę IT i marketing.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:

1. organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;

 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie
 • podmiotom, które świadczą nam usługi z zakresu obsługi prawnej (w przypadku, w którym okaże się to konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami).

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie 1. powyżej,

3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych w celu skorzystania z konsultacji z położną jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie tej usługi. 

Chcesz być na bieżąco?

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, KRS 0000415680, NIP 1080012631, Kapitał zakładowy - 11 748 300,00 zł, Sygnatura RDF/333576/21/928. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych