Wciśnij ENTER, aby wyszukać
Zamknij

Klauzula informacyjna: Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej "My")

Cele przetwarzania

świadczyć Ci usługi medyczne; objąć Cię umową na realizację usług ( w tym na przechowywanie i/lub transport materiału biologicznego), objąć Cię świadczeniem podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu NFZ, zarządzać udzielaniem przez nas usług, dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania, archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa, dochodzić i bronić się przed roszczeniami; zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny, realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO; prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie);

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania, Udzielanie usług medycznych, realizacja umowy, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes; obowiązek prawny, interes publicznyPrawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medi Partner Sp. z o. o, ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

(dalej: My). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

W sprawie ogólnej opieki zdrowotnej

 • listownie na adres korespondencyjny: Dział Obsługi Klienta, Medi Partner Sp. z o. o, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.medipartner.pl/kontakt/
 • przez e-mail: kontakt@medipartner.pl
 • telefonicznie: 500 900 800

W sprawie leczenia niepłodności

 • listownie na adres korespondencyjny: Invimed, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.invimed.pl/kontakt/
 • przez e-mail: invimed@invimed.pl
 • telefonicznie: 500 900 888

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Medi Partner Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@medipartner.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Monika Sobczyk.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi medyczne
 • objąć Cię umową na realizację usług,
 • objąć Cię świadczeniem podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu NFZ,
 • zarządzać udzielaniem przez nas usług,
 • realizować umowy na przechowywanie i/lub transport komórek rozrodczych i zarodków,
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami;
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO;
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie);

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem Tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 9 ust. 2 lit. H RODO;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem Twojego leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO,
 • Realizacja umowy na świadczenie usług (w tym usług przechowywania i transportu materiału biologicznego) oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
 1. badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług , (w tym profilowanie)
 2. dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
 3. obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
 4. zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
 5. prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),
 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:
 1. prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
 2. realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO;
 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO

4. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu pacjenta Medicover Online oraz Portalu Pacjenta Invimed oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Medicover Polska.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;
 • przez 90 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej w zakresie leczenia niepłodności od rozpoczęcia jej prowadzenia.
 • przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
 1. podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;
 2. Towarzystwom ubezpieczeniowym;
 3. organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
 4. Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie
 • Jeśli jesteś pacjentem innego podmiotu Medicover Polska, to Twoje dane kontaktowe tj. adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu będą aktualizowane również w tym podmiocie dla zapewnienia jak najwyższej jakości prowadzonego procesu leczenia, zwłaszcza dla ułatwienia kontaktu z Tobą.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie 1. powyżej,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

9. Obowiązek podania danych

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.


Skontaktuj się z nami już dziś

Poufność jest dla nas priorytetem

Zgoda na kontakt marketingowy więcej: Musisz wybrać więcej opcji (minimum ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]. Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medi Partner Sp. z o. o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych